2016-01-05

Regulamin ZFŚS

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO

FUNDUSZU

ŚWIADCZEŃ

 SOCJALNYCH

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 57

IM. KRASNALA HAŁABAŁY

W KATOWICACH

 

 

PODSTAWY PRAWNE::

1)      Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2191 ze zm.),

2)      Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.),

3)      Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967)

4)      Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.)

5)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r.
w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349 ze zm.).

6)      Obwieszczenie prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu poprzedniego (opublikowane w Monitorach Polskich).

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1

1.  W Miejskim Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabała w Katowicach obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS zwany też Funduszem) zwany dalej „Regulaminem”.

2.  Regulamin określa:                 

1)      osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy ZFŚS,

2)      cele, rodzaje i formy działalności socjalnej,

3)      zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z ZFŚS,

4)      zasady podziału środków Funduszu,

5)      zasady powoływania i działania komisji socjalnej.

 

 

      TWORZENIE FUNDUSZU   

§ 2

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku
  do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.
 2. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:

1)        wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej,

2)        darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

3)        odsetki od środków funduszu,

4)        wpływy z oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe,

5)        wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego,

6)        inne środki określone w przepisach.

 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
 2. Środki niewykorzystane do końca trzeciego kwartału danego roku na poszczególne cele wymienione w § 4 mogą być w czwartym kwartale dowolnie przesuwane w uzgadnianiu
   ze związkami zawodowymi lub przechodzą na rok następny.

 

 

      OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 3

1.      Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

1)        pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania niezależnie
od wymiaru czasu pracy.

2)        pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz
dla poratowania zdrowia.

3)        Emeryci i renciści – byli pracownicy przedszkola, dla których przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

4)        członkowie rodzin wymienionych w ust. 1. pkt 1, 2,3  czyli:

a.    pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu w wieku do 18 lat,  

b.   członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

c.    osoby niepełnosprawne o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek będące na utrzymaniu emeryta lub rencisty.

5)        W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu  w przedszkolu, emeryci
i renciści są uprawnieni tylko do jednego korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS.

 

 

 

CELE, RODZAJE I FORMY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

§ 4

1.  Środki Funduszu przeznacza się na:

1)      wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli,

2)      dofinansowanie kosztów wypoczynku urlopowego pracowników,

3)      dofinansowanie kosztów wypoczynku emerytów i rencistów,

4)      zapomogi losowe,

5)      zasiłki socjalne,

6)      dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

7)      dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników oraz emerytów,

8)      dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego w formie wyjazdu śródrocznego
tzw. „zielona szkoła”,

9)      finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników.

10)  udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki mieszkaniowe).

 

 

 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
I POMOCY Z FUNDUSZU

§ 5

1.      Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala w terminie do 31 marca każdego rokuplan dochodów i wydatków Funduszu.

2.      Środkami Funduszu administruje dyrektor przedszkola podejmując decyzję oprzyznaniu świadczeń.

3.      Dyrektor przedszkola może zlecić upoważnionym pracownikom zadanie zbierania,rejestracji
i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.      Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszuuzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

5.      Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi
w załącznikach do niniejszego regulaminu.

6.      W razie odmownego załatwienia wniosku należy podać osobie uprawnionej przyczyny odmowy na piśmie. Osoba ta może w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne jego rozpatrzenie.

§ 6

 1. Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód brutto przypadający na osobę
  w rodzinie z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc przyznania świadczenia.

1)      Za dochód w rodzinie służący do obliczania średniego dochodu, o którym mowa
w pkt.1 uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego z uwzględnieniem:

a.     dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę,

b.    zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby
lub macierzyństwa,

c.     zasiłków na utrzymanie rodziny odbywających służbę wojskową,

d.    zasiłku dla bezrobotnych,

e.     dochodów z tytułu działalności gospodarczej,

f.     świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach
 rodzinnych,

g.    emerytur i rent wraz z wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego,

h.    alimenty.

 

2.      Przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

3.      Do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się osób zdolnych
do pracy, niepracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

4.      Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Niekorzystnie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiekekwiwalentu lub odszkodowania.

5.      Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane
w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich równowartości.

 

§ 7 Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje jeden raz w roku.

 

§ 8

1.   Osoba ubiegająca się o świadczenia i usługi z Funduszu zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek jeżeli jest wymagany w tej sprawie, wraz z oświadczeniem o  dochodach, o których mowa w § 6.

2.   Pracodawca ma prawo zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodu wykazaną w oświadczeniu.

3.   Wniosek osoby uprawnionej, która odmówi złożenia oświadczenia o dochodach nie będzie rozpatrywany.

4.   W przypadku ustalenia, że osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu w składanym przez siebie oświadczeniu zaniżyła wysokość dochodu lub podała nieprawdziwe informacje, dyrektor przedszkola, ma prawo pozbawić w/w osobę możliwości korzystania ze świadczenia, o które wnioskuje bądź zobowiązać ją do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia lub równowartości uzyskanego świadczenia. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania lub konieczności zwrotu z takiego świadczenia pracownik powiadamiany jest pisemnie przez dyrektora przedszkola.

 

 

ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW FUNDUSZU

 

§ 9

1.      Środki funduszu dzieli się wstępnie na:

1)        Świadczenia urlopowe (zgodnie z art. 53 ust. 1 a Ustawy Karta Nauczyciela),

2)        fundusz mieszkaniowy,

3)        pozostałe świadczenia Funduszu.

2.      Proporcje podziału funduszu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.      W zależności od wielkości funduszu i potrzeb, pracodawca ma prawo zmienić proporcje podziału funduszu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1.      Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki:

 

1)      Plan dochodów i wydatków ZFSŚ (zał. 1),

2)      Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku (zał. 2)

3)      Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku (zał. 2a),

4)      Zasady przyznawania zapomogi losowej (zał. 3),

5)      Wniosek o przyznanie zapomogi losowej (zał. 3a),

6)      Zasady przyznawania zasiłku socjalnego (zał. 4),

7)      Wniosek o przyznanie zasiłku socjalnego (zał. 4a),

8)      Zasady dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjno – sportowej (zał. 5),

9)      Zasady dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zał.6)

10)  Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zał. 6a),

11)  Zasady o przyznanie dofinansowania do „zielonej szkoły”(zał. 7)

12)  Wniosek o przyznanie dofinansowania do „zielonej szkoły”(zał.7a)

13)  Zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe (zał.8),

14)  Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe(zał.8a),

15)  Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe (zał. 8b),

16)  Oświadczenie o dochodach ( zał.9)

17)  Zasady przyznawania paczek mikołajowych dla dzieci pracowników

 

 

§ 12

1.      Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.

3.      Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w trybie przyjętym dla jego ustalania.

4.      Regulamin ustala się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora przedszkola i przedstawicieli związków zawodowych.

 

Załączniki

  zal.8a - wniosek o ...dec. dyr..doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 4 - zasady zas. soc..doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 4a - wniosek z...dec. dyr..doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 8b -umowa mieszk.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 5- zasady dof. K-O.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 7 zasady dof. ...a szkoła.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 9 - oświadcze...e o doch..doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 10 - zasady pr...ia paczek.doc 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 2 - zasady wy...nek prac..doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 2a- wniosek o...dec. dyr..doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 3 zasady zap. losowa.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 6 - zasady do.... dzieci..doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 6 a.- wniosek...dec. dyr..doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 7a - wniosek ...dec. dyr..doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 8 zasady poż miesz .doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal3a-_wniosek_-zap...owa___dec.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się